Voorwaarden en bepalingen 

Inleiding 
WorkMobile® is een product dat gebruikers in staat stelt om hun eigen mobiele data capture applicaties te bouwen, zoals veldonderzoeken en vragenlijsten met behulp van het WorkMobile® webportaal. Mobiele werknemers installeren vervolgens de WorkMobile® software op hun mobiele telefoon, zodat ze de gegevens met hun telefoon kunnen vastleggen voordat ze deze in real-time terugsturen naar de WorkMobile® website. 
 
Algemeen 
Deze gebruiksvoorwaarden regelen uw gebruik van onze websites, www.workmobilesolutions.com en www.esayworkmobile.co.uk (de "Websites"), of u nu direct of via een andere domeinnaam toegang heeft tot de Website, en de diensten die beschikbaar zijn via de site of anderszins door ons worden geleverd met betrekking tot de WorkMobile® software ("de Service"). Verwijzingen naar "wij", "onze", "ons" in deze termen is naar eSAY Solutions Limited. Wij zijn geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 04195865 en onze maatschappelijke zetel is gevestigd in Suite 14, Lowry Mill, Lees Street, Swinton, Manchester, M27 6DB (BTW nummer 775275006). 
 
 
Privacybeleid 
Door gebruik te maken van de Website wordt u geacht volledig op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met de voorwaarden van ons Privacybeleid, dat te vinden is op www.workmobileforms.com/privacy-policy/. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van het privacybeleid, verzoeken wij u de website niet te gebruiken. 
 

 
Wijzigingen aan de Website of de Service 
Wij kunnen te allen tijde wijzigingen aanbrengen in de Website, de Service en deze voorwaarden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het uitsluiten of beëindigen van enig deel van de Services). Als we wijzigingen aanbrengen in deze voorwaarden, zullen we een bijgewerkte reeks voorwaarden op de Website plaatsen. Als dergelijke wijzigingen voor u onaanvaardbaar zijn, moet u de website of de diensten niet meer gebruiken. Als u de Website blijft gebruiken, wordt u geacht dergelijke wijzigingen te hebben aanvaard. 
 
 
Registratie 
Als u zich heeft geregistreerd voor een account om de Service te gebruiken, garandeert u hierbij dat de informatie die wordt verstrekt voor de registratie volledig en accuraat is. U zorgt ervoor dat uw registratiegegevens actueel blijven. Bij de registratie voor een account ontvangt u een bevestigingsmail. U erkent en gaat ermee akkoord dat u, en niet wij, verantwoordelijk bent voor uw account en het gebruik ervan. 
 
 
Facturatie 
Voor betalende rekeningen wordt de dienst maandelijks vooraf gefactureerd voor alle gebruikers, zowel portaal als mobiel, die binnen de factureringsmaand actief zijn. Er worden geen terugbetalingen of crediteringen gegeven voor gedeeltelijk gebruik binnen een factureringsmaand. 
Wij behouden ons het recht voor om uw account op te schorten als u niet het volledige bedrag van de openstaande kosten betaalt. Wij zullen u vooraf per e-mail op de hoogte stellen van ons voornemen om uw account op te schorten. Als binnen 60 dagen na het opschorten van uw account het bedrag van de eventueel verschuldigde kosten niet volledig is betaald, wordt uw account geannuleerd. 
 
 
WorkMobile Inhoud 
Bepaalde content die op en via de Website en de Service wordt aangeboden ("de eSAY Content") en die geen door de gebruiker gegenereerde content is (zoals hieronder gedefinieerd), wordt door ons aan u verstrekt en is beschermd door het auteursrecht. U mag de eSAY-inhoud gebruiken en weergeven op een beperkte, persoonlijke, niet-exclusieve en niet-overdraagbare basis in verband met uw gebruik van de Website en de Service. 
Tenzij uitdrukkelijk toegestaan in deze gebruiksvoorwaarden, hebt u niet het recht om de eSAY-inhoud te wijzigen, te bewerken, te kopiëren, te reproduceren, aan te passen of op enigerlei wijze te exploiteren, op welke wijze of in welk formaat dan ook. Uw beperkte licentie voor het gebruik van de eSAY-inhoud zoals hierboven uiteengezet, wordt automatisch beëindigd als u een van deze gebruiksvoorwaarden schendt. Met uitzondering van de beperkte rechten die door deze gebruiksvoorwaarden worden verleend, erkent u dat u geen recht, titel of belang heeft in of op enige eSAY-inhoud. 
 
 
Inhoud Algemeen 
Verder erkent u en gaat u ermee akkoord dat wij geen controle hebben (op functioneel of redactioneel niveau) over enige inhoud (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, informatie, gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto's, afbeeldingen, video, reacties, berichten of andere materialen die door u worden gecommuniceerd, ingediend of verzonden, respondenten aan of ontvangers van de formulieren die zijn aangemaakt als gevolg van uw gebruik van de Website of de Dienst) die u maakt en uploadt naar de Website of de Dienst, of die zijn aangemaakt door respondenten aan formulieren die zijn aangemaakt als gevolg van uw gebruik van de Website of de Dienst ("Door Gebruikers Geproduceerde Inhoud"), en garanderen niet de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van dergelijke door Gebruikers Geproduceerde Inhoud. We kunnen echter wel de toegang tot dergelijke door gebruikers gegenereerde inhoud blokkeren, wijzigen, beëindigen of verwijderen als wij van mening zijn dat deze in strijd is met deze voorwaarden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het hieronder uiteengezette beleid voor aanvaardbaar gebruik), indien een derde partij hierom verzoekt. 
Wij behouden ons het recht voor om door Gebruikers Geproduceerde Content te allen tijde te verwijderen uit onze databases zonder u daarvan op de hoogte te stellen. U erkent en gaat ermee akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent voor het maken van back-ups van door Gebruikers Geproduceerde Content die u naar de Website hebt geüpload of die u via het 
gebruik van de Dienst hebt ontvangen. Wij zijn niet aansprakelijk voor het verwijderen of niet bewaren van dergelijke door gebruikers gegenereerde inhoud. 
 
 
Uw gebruik van de Website en de Service 
Wij geven geen garantie met betrekking tot de juistheid van de informatie in de materialen op de Website of geproduceerd door uw gebruik van de Service. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor bepaald materiaal op de Website, dat is geproduceerd door uw gebruik van de Service of als gevolg van enig gebruik van of vertrouwen in de informatie op de Website of externe links op de Website. 
Elk materiaal dat wordt gedownload of anderszins verkregen door het gebruik van deze Website of de Service wordt gedaan naar eigen goeddunken en op eigen risico en dat u alleen verantwoordelijk bent voor eventuele schade aan uw eigen computersysteem of verlies van gegevens die het gevolg zijn van het downloaden van dergelijk materiaal. 
Wij kunnen uw gebruik van de Website opschorten in omstandigheden waarin wij van mening zijn dat uw voortgezette gebruik van de Website ons aansprakelijk zou stellen, ons in strijd zou brengen met de wet, onze systemen in gevaar zou brengen of de reputatie van een persoon zou schaden. Wij zijn jegens u niet aansprakelijk voor een dergelijke opschorting. 
Wanneer u gebruik maakt van de Dienst of een andere functie waarmee u materiaal kunt uploaden naar de Website of de Dienst, of contact kunt leggen met andere gebruikers van de Website: 
1. Met betrekking tot al het materiaal dat u naar de Website uploadt en om u in staat te stellen de Dienst te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat wij het niet-exclusieve, eeuwigdurende en wereldwijde recht hebben (naast het recht op overdracht en/of verlening van eventuele passende sublicenties) voor elk doel dat verband houdt met het bedrijf van tijd tot tijd om dergelijk materiaal voor elk doel te gebruiken, te kopiëren, te distribueren en aan derden bekend te maken. Wij hebben ook het recht om uw identiteit bekend te maken aan derden die beweren dat materiaal dat door u op de website is geplaatst of geüpload een inbreuk vormt op hun intellectuele eigendomsrechten of op hun recht op privacy; 2. alle door de gebruiker gegenereerde inhoud, ongeacht of deze openbaar wordt geplaatst of privé wordt verzonden, valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de persoon van wie een dergelijke door de gebruiker gegenereerde inhoud afkomstig is, 
3. u zult de Dienst of enige andere functie niet gebruiken om ongevraagde of ongeoorloofde reclame of promotiemateriaal of enige andere vorm van gelijksoortige verzoeken (spam) te verzenden of te laten verzenden; 4. u zult de Service of enige andere functie niet gebruiken om bewust gegevens te verzenden of materiaal te verzenden of te uploaden dat virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, keystroke loggers, spyware, adware of andere schadelijke programma's of vergelijkbare computercode bevat die ontworpen zijn om de werking van computersoftware of -hardware nadelig te beïnvloeden; en 5. u erkent dat wij uw en andere gebruikers niet actief matigen in het gebruik van de Service of enige andere functie. 
Wij zijn niet verantwoordelijk, of aansprakelijk tegenover derden, voor de inhoud of de nauwkeurigheid van het materiaal dat door u of een andere gebruiker van de Website wordt geplaatst. 
Wij hebben het recht om materiaal dat u op de Website of door uw gebruik van de Service maakt, om welke reden dan ook, te verwijderen indien dit materiaal naar onze mening mogelijk niet voldoet aan de inhoudsnormen die zijn uiteengezet in ons beleid voor aanvaardbaar gebruik, zoals hieronder uiteengezet. 
 
 
Gegevensverwerking 
Elke partij verbindt zich ertoe haar verplichtingen uit hoofde van de relevante toepasselijke wetten, beginselen en overeenkomsten inzake gegevensbescherming na te komen. 
Voor zover persoonsgegevens door ons namens u worden verwerkt wanneer u of uw gebruikers gebruik maken van de dienst, erkent u dat wij een gegevensverwerker zijn en dat u een verantwoordelijke voor de verwerking bent. De voorwaarden van de gegevensverwerkingsovereenkomst zijn van toepassing op alle gegevens die wij namens u verwerken. 
Alle informatie die aan ons wordt verstrekt tijdens het aanmelden of informatie die wordt verstrekt bij het bestellen van de dienst (zoals uw e-mailadres) zal worden gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden van het Privacybeleid. 
 
 
Beleid voor aanvaardbaar gebruik 
Dit beleid voor aanvaardbaar gebruik is van toepassing op alle door Gebruikers Geproduceerde Content die u bijdraagt aan de Website (bijdragen). 
U moet zich houden aan de geest van de volgende normen en aan de letter. De normen zijn van toepassing op elk deel van een bijdrage en op het geheel ervan. 
 
 
Bijdragen moeten: 
• Wees accuraat (waar ze feiten vermelden). • Wees oprecht (waar zij hun mening geven). • Voldoen aan de toepasselijke wetgeving in het Verenigd Koninkrijk en in elk land van waaruit zij worden gedetacheerd. 
 
Bijdragen mogen niet: 
• Bevatten elk materiaal dat lasterlijk is voor een persoon. • Bevatten elk materiaal dat obsceen, beledigend, haatdragend of opruiend is. • Bevorderen van seksueel expliciet materiaal. • Bevorderen van geweld. • Bevorderen van discriminatie op grond van ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd. • Inbreuk maken op enig auteursrecht, databankenrecht, handelsmerk of ander intellectueel eigendomsrecht van enige andere persoon. • Het is waarschijnlijk dat je iemand bedriegt. • worden gemaakt in strijd met enige wettelijke verplichting jegens een derde partij, zoals een contractuele verplichting of een vertrouwensplicht. • Bevorderen van elke illegale activiteit. • Bedreigen, misbruiken of inbreuk maken op andermans privacy, of irritatie, ongemak of onnodige angst veroorzaken. • Het is waarschijnlijk dat je iemand anders lastigvalt, van streek maakt, in verlegenheid brengt, alarmeert of ergert. • Wordt gebruikt om zich voor te doen als een persoon, of om een verkeerde voorstelling te geven van uw identiteit of van uw band met een persoon. • Geef de indruk dat ze van ons afkomstig zijn, als dat niet het geval is. • Het bepleiten, bevorderen of bijstaan van elke onwettige handeling, zoals (alleen bij wijze van voorbeeld) inbreuk op het auteursrecht of computermisbruik. 
Wij zullen naar eigen goeddunken bepalen of er sprake is van een inbreuk op dit beleid voor aanvaardbaar gebruik door uw gebruik van de Website. Wanneer een inbreuk op dit beleid heeft plaatsgevonden, kunnen wij de maatregelen nemen die wij passend achten. 
Het niet naleven van dit beleid voor aanvaardbaar gebruik vormt een wezenlijke inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden en kan ertoe leiden dat wij alle of een van de volgende acties ondernemen: 
• Onmiddellijke, tijdelijke of permanente intrekking van uw recht om onze site te gebruiken. • Onmiddellijke, tijdelijke of permanente verwijdering van alle door u geüploade berichten of materiaal op onze site. • Een waarschuwing aan u. • Juridische procedures tegen u voor de vergoeding van alle kosten op basis van schadeloosstelling (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke administratieve en juridische kosten) als gevolg van de inbreuk. • Verdere juridische stappen tegen u. • Openbaarmaking van dergelijke informatie aan de wetshandhavingsinstanties die wij redelijkerwijze noodzakelijk achten. 
Wij sluiten elke aansprakelijkheid uit voor acties die worden ondernomen naar aanleiding van overtredingen van dit beleid voor aanvaardbaar gebruik. De reacties die in dit beleid worden beschreven zijn niet beperkt, en we kunnen elke andere actie ondernemen die we redelijkerwijs passend achten. 
We kunnen dit beleid voor aanvaardbaar gebruik te allen tijde herzien door deze pagina te wijzigen. Er wordt van u verwacht dat u deze pagina van tijd tot tijd controleert om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die wij aanbrengen, aangezien deze wettelijk bindend zijn voor u. Sommige bepalingen in dit beleid voor aanvaardbaar gebruik kunnen ook worden vervangen door bepalingen of kennisgevingen die elders op onze site worden gepubliceerd. 
 
Wijzigingen aan de Website of de Service 
Wij behouden ons het recht voor om op elk moment de Service, uw toegang tot de Service, te wijzigen, op te schorten of te beëindigen (tijdelijk of permanent), en de Website (of een deel ervan) te wijzigen, op te schorten of te verwijderen. We zullen redelijke inspanningen leveren om u op voorhand op de hoogte te brengen van alle wijzigingen die een aanzienlijke invloed hebben op de Service en uw gebruik van de Service. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u, of jegens een derde partij, voor enige wijziging, opschorting 
of stopzetting van de Diensten of enige wijziging, opschorting of verwijdering van de Website. 
U erkent en gaat ermee akkoord dat de Website en de Dienst worden geleverd "zoals ze zijn", "waar ze zijn", "zoals ze beschikbaar zijn" en "met alle fouten", en dat we geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid hebben voor het verlies of de verwijdering van, of het niet ontvangen, verwerken of opslaan van door Gebruikers Geproduceerde Inhoud (inclusief reacties op formulieren die zijn gegenereerd als gevolg van uw gebruik van de dienst) die worden onderhouden of verzonden met behulp van de diensten. 
U erkent en gaat ermee akkoord dat de informatie, software, producten en diensten die in of via de website of de dienst beschikbaar zijn, met inbegrip van informatie, software, producten en diensten die door andere gebruikers van de site of de diensten beschikbaar zijn gesteld, onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten. 
U erkent verder en gaat ermee akkoord dat u en niet wij verantwoordelijk zijn voor de evaluatie van de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid en bruikbaarheid van de informatie die wordt verkregen door het gebruik van de Website of de Diensten. 
 
Technische ondersteuning 
Tenzij u een supportcontract met ons heeft afgesloten, bieden wij alleen per e-mail technische ondersteuning aan betalende abonnees. Technische ondersteuning wordt alleen geboden voor bugs of fouten die door ons reproduceerbaar zijn. U gaat ermee akkoord ons te voorzien van nauwkeurige details van alle bugs en fouten zoals gevraagd door ons. U erkent dat wij geen garantie geven dat alle of eventuele fouten of fouten zullen worden gecorrigeerd. 
 
Koppelingsbeleid 
Geen enkele link naar deze site mag zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming worden opgenomen in een andere website. 
Elke link (of het nu gaat om een hypertekstlink of een ander verwijzingsapparaat) die op deze site wordt gebruikt, is uitsluitend bedoeld voor het gemak. Een link staat niet voor een goedkeuring of aanbeveling door ons en betekent niet dat we enige associatie hebben met de gelinkte site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die gelinkt zijn aan deze site of voor de juridische gevolgen van contracten met de derden die deze gelinkte websites hebben en wij sluiten hierbij elke aansprakelijkheid uit voor verlies of schade als gevolg daarvan. 

 
Onze aansprakelijkheid 
Wij geven geen verklaring of garantie met betrekking tot de geschiktheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, tijdigheid, kwaliteit, het ontbreken van virussen of andere schadelijke componenten van de Website of de Service, of de nauwkeurigheid van dergelijke informatie, software, producten en diensten. 
Voor zover toegestaan door de wet, zijn alle garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot dergelijke informatie, software, producten of diensten, met inbegrip van alle impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor het doel, uitgesloten van uw relatie met ons. 
Deze disclaimers zijn niet bedoeld om onze aansprakelijkheid uit te sluiten, te beperken of te beperken: voor overlijden of persoonlijk letsel; voor fraude of een frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; voor schade die wordt geleden als gevolg van een schending van de voorwaarden met betrekking tot eigendom en stilzwijgend genot zoals geïmpliceerd door de Engelse wet; onder Deel 1 van de Consumer Protection Act 1987; of voor enige andere aansprakelijkheid waarvan de uitsluiting of beperking niet is toegestaan door de Engelse wet. 
De disclaimers in deze gebruiksvoorwaarden hebben geen invloed op de wettelijke rechten van de consument. 
 
Toepasselijk recht 
Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van Engeland. Indien een bepaling onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet afdwingbaar is, wordt die bepaling geacht scheidbaar te zijn en doet zij geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. 
 
Copyright 
De website is Copyright © eSAY Solutions Limited 2010 Alle rechten voorbehouden. U kunt downloaden naar een lokale harde schijf en alle materialen die door het gebruik van de Service zijn geproduceerd, afdrukken voor eigen gebruik met betrekking tot de Service. 
Echter, reproductie van een deel of de gehele inhoud van deze Website is verboden, tenzij voor eigen gebruik met betrekking tot de Dienst. Niets van de inhoud van de Website mag 
worden gekopieerd of op andere wijze worden opgenomen in of opgeslagen in een andere website, elektronisch retrievalsysteem, publicatie of ander werk in welke vorm dan ook (papieren, elektronische of andere). Om twijfel te voorkomen, is framing van deze site of een deel ervan of automatische extractie van gegevens op de website niet toegestaan zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.  
 
 
Annulering 
U bent als enige verantwoordelijk voor het correct annuleren van uw account. Een e-mail of telefonisch verzoek om uw account te annuleren leidt niet tot annulering. U kunt uw account op elk gewenst moment opzeggen door te klikken op de link Account in de navigatiebalk bovenaan het scherm of door een brief te schrijven naar het volgende adres: 
Suite 14, Lowry Mill,  Lees Street,  Swinton, Manchester, M27 6DB 
De Account pagina biedt een eenvoudige, geen vragen gestelde, annuleringslink. Elke annulering van uw Account zal resulteren in het deactiveren of verwijderen van uw Account of uw toegang tot uw Account, en het verbeuren en afstaan van alle Content in uw Account. Deze informatie kan niet worden teruggevorderd van eSAY Solutions Ltd zodra uw account wordt geannuleerd. Houd er rekening mee dat eSAY Solutions Ltd. gedurende een bepaalde tijd de resterende informatie in onze back-up en/of archiefkopieën van onze database kan bewaren. Wij zullen redelijke commerciële inspanningen leveren om uw informatie zo snel mogelijk te verwijderen nadat u dat voornemen aan ons hebt meegedeeld. 
Annuleringen worden onmiddellijk van kracht. Bij aanvang van een nieuwe Serviceperiode zal de Service worden beëindigd zonder aanvullende kennisgeving en zullen er geen kosten in rekening worden gebracht voor eventuele volgende Serviceperiodes. U krijgt geen terugbetaling voor ongebruikte tijd op uw Serviceperiode. 
 
Contactgegevens 
Voor vragen of meer informatie kunt u contact met ons opnemen door te bellen naar +44 (0)161 464 6220 of door ons te schrijven naar het volgende adres:- 
Suite 14, Lowry Mill,  Lees Street,  Swinton,  Manchester,  M27 6DB 
E-mailadres: wmsupport@workmobileforms.com